Wczytuję dane...
VOD

Warunki korzystania

 1. Akceptacja warunków
 2. Modyfikacja warunków użytkowania
 3. Prawa własności intelektualnej
 4. Twoje postępowanie
 5. Komentarze, komunikaty i inne treści
 6. Linki
 7. Odszkodowanie
 8. Wyłączenie gwarancji
 9. Ograniczenie odpowiedzialności
 10. Polityka prywatności
 11. Bezpieczeństwo witryny
 12. Zakończenie użytkowania
 13. Informacje ogólne

1. Akceptacja warunków

Ta witryna internetowa składa się z różnych stron internetowych, które są własnością EmpireStores.Co i są przez nią obsługiwane (łącznie „Witryna”). Poniższe Warunki użytkowania („Warunki”) regulują korzystanie z Witryny. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki, zanim zaakceptujesz („Ty”) niniejsze Warunki poprzez: (a) złożenie zamówienia za pośrednictwem Witryny lub (b) korzystanie z Witryny w inny sposób. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na warunki niniejszej umowy.

Warunki są zawierane pomiędzy EmpireStores.Co a Tobą. Produkty oferowane do sprzedaży lub wynajmu oraz inne zasoby internetowe dostępne za pośrednictwem Witryny są udostępniane Użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Warunki będą regulować korzystanie z wszelkich nowych funkcji, które rozszerzają lub ulepszają Witrynę.

EmpireStores.Co i wszyscy zewnętrzni dostawcy treści w Witrynie mogą wprowadzać ulepszenia i / lub zmiany w Witrynie, w tym w produktach, programach, usługach i cenach, które są oferowane lub opisywane w Witrynie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego ogłoszenie. Ponadto Witryna nie gwarantuje, że produkty oferowane w Witrynie są dostępne do wysłania do wszystkich klientów ani że opisy produktów lub inne treści Witryny są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany w Witrynie nie jest zgodny z opisem, jedynym rozwiązaniem jest zwrot produktu w stanie nieużywanym.

Przyjmujesz do wiadomości, że Witryna zawiera materiały erotyczne dla dorosłych przeznaczone dla osób w wieku 18 lat lub starszych i pełnoletnich do oglądania materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami regionu, w którym mieszkasz. Zgadzasz się nie wchodzić na Stronę, jeśli nie masz 18 lat lub więcej, jeśli obrażają Cię materiały dla dorosłych o orientacji seksualnej lub jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnej społeczności lub kraju, w których materiały dla dorosłych są wyraźnie zabronione przez prawo.2. Modyfikacja warunków użytkowania

EmpireStores.Co zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Warunków oraz wszelkich dodatkowych warunków, kodeksów postępowania lub wytycznych bez wcześniejszego powiadomienia. Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych Warunków, a dalsze korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wszystkie takie zaktualizowane lub zmodyfikowane warunki.


3. Prawa własności intelektualnej

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie informacje, obrazy, tekst, wiadomości, ilustracje, grafiki, logo, projekty, ikony, fotografie, programy, dane, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, wideo lub inne materiały, które są częścią Witryny (łącznie „Treść”) są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, prawami do reklamy lub innymi prawami własności i prawami należącymi do EmpireStores.Co lub przez strony trzecie („Dostawcy zewnętrzni”), które dostarczyły materiały do ​​The Witryna internetowa i te prawa są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach, istniejących obecnie lub w przyszłości opracowanych. Cała Treść jest chroniona prawem autorskim jako dzieło zbiorowe zgodnie z prawem autorskim USA, a EmpireStores.Co posiada prawa autorskie do wyboru, koordynacji, aranżacji i ulepszania takich Treści.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żadna z Treści nie może być kopiowana, reprodukowana, oprawiana w ramkę, modyfikowana, usuwana, sprzedawana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana, transmitowana ani w inny sposób wykorzystywana, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi elektroniczny, mechaniczny, kserowanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody EmpireStores.Co lub zewnętrznego dostawcy. Żadna część Witryny nie może być reprodukowana ani retransmitowana w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody EmpireStores.Co. Zabrania się również, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody EmpireStores.Co, kopiowania treści zawartych w Witrynie na jakimkolwiek innym serwerze.

EmpireStores.Co zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. EmpireStores.Co może, według własnego uznania, zamknąć konta lub prawa dostępu użytkowników, którzy naruszają lub w inny sposób naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich w Witrynie, skontaktuj się z naszym agentem ds. Praw autorskich, zgodnie z naszą Polityką praw autorskich.

Żadne informacje zawarte w Witrynie nie mogą być interpretowane jako nadające jakąkolwiek licencję na mocy jakichkolwiek praw własności intelektualnej EmpireStores.Co lub dowolnego Dostawcy zewnętrznego, czy to przez estoppel, domniemanie lub w inny sposób. Przyjmujesz do wiadomości wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie takich licencji.

Udziela się zgody na wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i pobieranie Treści EmpireStores.Co na Stronie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie modyfikujesz materiałów i zachowujesz wszystkie informacje o prawach autorskich, legendy o znakach towarowych i inne prawa własności. informacje zawarte w materiałach. To uprawnienie wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków. Po wypowiedzeniu musisz natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane i wydrukowane materiały.

Treść Witryny może być używana wyłącznie jako źródło zakupów lub wypożyczenia. Treści nie można redystrybuować nikomu nieletnim, żadnej osobie, która może uznać Treść za osobiście obraźliwą, ani żadnej osobie mieszkającej w jakiejkolwiek społeczności lub kraju, w którym materiały dla dorosłych są wyraźnie zabronione przez prawo. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek Treści zawartych w Witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, prawa do prywatności i reklamy oraz przepisów i ustaw dotyczących komunikacji.

EmpireStores.Co nie uwierzytelnia niezależnie treści dostarczanych przez zewnętrznych dostawców w całości lub w części. EmpireStores.Co nie dostarcza, nie sprzedaje, nie licencjonuje, nie wypożycza ani nie dzierżawi żadnych Treści innych niż te wyraźnie określone jako dostarczane przez EmpireStores.Co.4. Twoje postępowanie

Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania lub przesyłania za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek Treści, które naruszają lub naruszają czyjekolwiek prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, prawa do reklamy lub, w zakresie podlegającym ochronie, poufne pomysły) lub które są obsceniczne, obsceniczne w odniesieniu do nieletnich, pornografii dziecięcej, zniesławiających, rasistowskich, wulgarnych, lubieżnych, wulgarnych, nadmiernie agresywnych, nękających lub w inny sposób uznanych przez EmpireStores. prawo lub jakiekolwiek inne przepisy mające moc prawną.


5. Komentarze, komunikaty i inne treści

Wszelkie komentarze, komunikaty, pomysły i inne treści ujawnione, przesłane lub zaoferowane EmpireStores.Co na lub przez Witrynę lub w inny sposób ujawnione, przesłane lub oferowane w związku z korzystaniem z Witryny (łącznie „Komentarze”) powinny być i pozostają własnością EmpireStore.Co. Takie ujawnienie, przedłożenie lub zaoferowanie jakichkolwiek komentarzy będzie stanowić przeniesienie na EmpireStores.Co wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów w zakresie wszelkich praw autorskich i innych własności intelektualnych zawartych w komentarzach. W związku z tym EmpireStores.Co będzie wyłącznym właścicielem wszystkich takich praw, tytułów i udziałów i nie będzie w żaden sposób ograniczana w zakresie wykorzystania, komercyjnego lub innego, jakichkolwiek komentarzy. EmpireStores.Co nie jest i nie będzie zobowiązane (1) do utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) zapłacić użytkownikowi wszelkie odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiadać na komentarze użytkowników. Zgadzasz się, że żadne Komentarze przesłane przez Ciebie do Witryny nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że żadne Komentarze przesłane przez Ciebie do Witryny nie będą ani zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów. Ponosisz i pozostaniesz wyłączną odpowiedzialnością za treść wszelkich komentarzy, które wprowadzasz.


6. Linki

Witryna może udostępniać linki do innych witryn lub zasobów internetowych, a osoby trzecie mogą udostępniać. Ponieważ EmpireStores.Co nie ma kontroli nad takimi witrynami i zasobami, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że EmpireStores.Co nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów, nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały w takich witrynach lub zasobach lub z nich dostępne. EmpireStores.Co nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takiej witryny lub ratunek.

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez EmpireStores.Co i nie są przez nią utrzymywane. EmpireStores.Co nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. EmpireStores.Co udostępnia te linki wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza do takich witryn nie oznacza, że ​​EmpireStores.Co popiera te witryny.7. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć EmpireStores.Co i jego spółki zależne, stowarzyszone, urzędników, agentów, współpracowników lub innych partnerów i pracowników, bez szkody dla wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów prawników, wniesionych przez osoby trzecie należne do lub wynikające z korzystania z Witryny.


8. Wyłączenie gwarancji

KORZYSTASZ Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA PRZEZ EMPIRESTORES.CO NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. O ile wyraźnie nie określono inaczej, zawartość witryny internetowej jest dostarczana „w stanie, w jakim się znajduje”, „ze wszystkimi wadami” i służy wyłącznie do użytku komercyjnego. EMPIRESTORES.CO WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I RĘKOJMI, W TYM WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZALNOŚCI. EMPIRESTORES.CO NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, WARUNKÓW ANI GWARANCJI W ZAKRESIE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, PRAWDĘ, DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI W WITRYNIE INTERNETOWEJ. EMPIRESTORES.CO MOŻE UDOSTĘPNIAĆ W WITRYNACH INTERNETOWYCH TREŚĆ DOSTĘPNA DO POBRANIA, KTÓRA ZOSTAŁA PRZESŁANA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ. WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI NALEŻY KIEROWAĆ DO DOSTAWCÓW TAKIEJ TREŚCI. EMPIRESTORES.CO ANI JEGO DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB KOMPLETNOŚĆ TREŚCI LUB INFORMACJI W WITRYNIE INTERNETOWEJ.

EMPIRESTORES.CO NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI WARUNKU, ŻE: (i) STRONA INTERNETOWA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (ii) STRONA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA ANI WOLNA OD BŁĘDÓW, (iii) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ​​W DZIEDZINIE UŻYTKOWANIA WITRYNY BĘDZIE DOKŁADNA LUB NIEZAWODNA, (iv) JAKOŚĆ WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM STRONY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA LUB ŻE (v) WSZELKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU BYĆ POPRAWIONY.

WSZELKIE MATERIAŁY POBIERANE LUB W INNY SPOSÓB OTRZYMANE DZIĘKI KORZYSTANIU Z WITRYNY SĄ WYKONYWANE NA WŁASNE RYZYKO I UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z POBIERANIA JAKICHKOLWIEK OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE CZY PISEMNE, OTRZYMANE PRZEZ EMPIRESTORES.CO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI ANI WARUNKU NIE WYRAŹNIE WYMIENIONEGO W WARUNKACH. PRACOWNICY EMPIRESTORES.CO NIE SĄ UPOWAŻNIONY DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW.9. Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE NIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO EMPIRESTORES.CO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM LECZ NIE TYLKO SZKODY Z TYTUŁU DOBREJ STRATY, ZYSKÓW , DANYCH, ZLECENIA PRZESYŁANE ELEKTRONICZNIE LUB INNE KORZYŚCI GOSPODARCZE (NAWET JEŚLI EMPIRESTORES.CO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), JEDNAK POWODOWANA I NIEZALEŻNA OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ZŁAMANIA (W TYM ZŁAMANIA) NIEBEZPIECZEŃSTWO) LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z: (i) KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY; (ii) KOSZT ZAKUPU ZASTĘPSTWA TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH LUB WIADOMOŚCI OTRZYMANYCH LUB TRANSAKCJI WPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ; (iii) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB ZMIANA TWOICH TRANSMISJI LUB DANYCH; (iv) OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W WITRYNIE INTERNETOWEJ; LUB (v) WSZELKIE INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI, W TYM ZAWARTOŚCI, KTÓRE MOŻESZ POBRAĆ, UŻYWAĆ, MODYFIKOWAĆ LUB ROZSYŁAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ.

PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ I KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH I / LUB SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO W POŁĄCZENIU Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ I NIE BĘDZIESZ ROSZCZENIA PRZECIWKO EMPIRESTORES.CO ZA UTRACONE DANE, CZAS PONOWNEGO UŻYTKOWANIA, NIEDOKŁADNE WYDAJNOŚĆ LUB OPÓŹNIENIA W PRACY KORZYSTANIE Z TREŚCI.

ZGADZASZ SIĘ TRZYMAĆ EMPIRESTORES.CO BEZ OKRESU I PRZYMIERASZ NIE WZYWAĆ EMPIRESTORES.CO ZA ŻADNE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY INTERNETOWEJ, NAWET W UMOWIE (W TYM PODSTAWOWYM NARUSZENIEM), TORTU (W TYM NARUSZENIA) LUB INNYCH. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.10. Polityka prywatności

EmpireStores.Co szanuje Twoje pragnienie prywatności. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności EmpireStores.Co. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez EmpireStores.Co oraz wyrażasz zgodę na warunki naszej Polityki Prywatności. Jeśli zdecydujemy się wprowadzić jakąkolwiek istotną zmianę w tej polityce, opublikujemy zmienioną politykę w widocznym miejscu w Witrynie lub w inny sposób zwrócimy na to uwagę, abyś zawsze był świadomy tego, co robimy z Twoimi danymi.


11. Bezpieczeństwo witryny

Zabrania się naruszania lub usiłowania naruszenia bezpieczeństwa Serwisu, w tym między innymi (a) uzyskiwania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla takiego użytkownika lub logowania się na serwer lub konto, do którego nie masz dostępu; b) próby sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub łamania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia; (c) próby zakłócania usług dla dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesyłanie wirusa do Witryny, przeciążanie, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie pocztą” lub „zawieszanie się”; (d) wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym promocji i / lub reklam produktów lub usług; lub (e) fałszowanie jakiegokolwiek nagłówka pakietu TCP / IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w wiadomościach e-mail lub grupach dyskusyjnych. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. EmpireStores.Co zbada zdarzenia, które mogą wiązać się z takimi naruszeniami i może angażować organy ścigania i współpracować z nimi w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. Zgadzasz się nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub procedury do ingerowania lub prób zakłócania prawidłowego działania Witryny lub jakiejkolwiek działalności prowadzonej w Witrynie. Ponadto zgadzasz się nie używać ani nie próbować używać żadnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym między innymi przeglądarek, pająków, robotów, awatarów lub inteligentnych agentów) do nawigacji lub przeszukiwania Witryny innej niż wyszukiwanie wyszukiwarka i agenty wyszukiwania dostępne w EmpireStore.Co w Witrynie i inne niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich (np. Netscape Navigator, Microsoft Explorer).


12. Zakończenie użytkowania

EmpireStores.Co, według własnego uznania, może usunąć Twoje hasło, Twoje konto, Twoje korzystanie z dowolnych zasobów on-line dostępnych w Witrynie oraz usunąć i odrzucić dowolną Treść w Witrynie z dowolnego powodu, w tym między innymi , z powodu braku użytkowania lub jeśli EmpireStores.Co uważa, że Użytkownik naruszył lub działał niezgodnie z literą lub duchem Warunków. Każde zamknięcie Twojego dostępu do Witryny zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami Warunków może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia, a EmpireStores.Co może natychmiast dezaktywować lub usunąć Twoje konto oraz wszystkie powiązane informacje i pliki na Twoim koncie i / lub zablokować dalszy dostęp do takich plików lub do Serwisu. Ponadto EmpireStores.Co nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zamknięcie lub zawieszenie Twojego konta lub dostępu do Witryny.


13. Informacje ogólne

Warunki stanowią całość umowy między Tobą a EmpireStores.Co i regulują korzystanie z Witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a EmpireStores.Co (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków). Możesz również podlegać dodatkowym warunkom i postanowieniom, które mogą mieć zastosowanie, gdy korzystasz z innych usług EmpireStores.Co, treści osób trzecich lub oprogramowania stron trzecich. Nie wolno cedować ani w inny sposób przenosić ani Warunków, ani żadnych praw przyznanych na ich podstawie.

Każde naruszenie Warunków spowoduje nieodwracalną szkodę dla EmpireStores.Co, w przypadku której odszkodowanie byłoby niewystarczającym środkiem, w związku z czym EmpireStores.Co będzie uprawniony do sprawiedliwego zadośćuczynienia, w tym zarówno wstępny i trwały nakaz sądowy, jeśli dojdzie do takiego naruszenia. Zrzekasz się wszelkich wymogów dotyczących wniesienia kaucji lub innego zabezpieczenia, jeśli EmpireStores.Co zwróci się o taki nakaz.

Wszelkie działania związane z Warunkami podlegają prawu stanu Pensylwania i obowiązującemu prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych. Nie mają zastosowania żadne przepisy kolizyjne żadnej jurysdykcji. Ty i EmpireStores.Co zgadzacie się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie Allegheny w stanie Pensylwania.

EmpireStores.Co kontroluje i obsługuje Stronę internetową ze swojej siedziby w Allegheny County, Pensylwania, Stany Zjednoczone Ameryki i nie składa żadnych oświadczeń, że ta zawartość jest odpowiednia lub dostępna do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli korzystasz z Witryny z innych lokalizacji, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych, w tym między innymi przepisów eksportowych i importowych innych krajów.

Amerykańskie przepisy dotyczące kontroli eksportu regulują eksport i reeksport technologii pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to elektroniczne przesyłanie informacji i oprogramowania do innych krajów oraz do niektórych cudzoziemców. Zgadzasz się przestrzegać tych praw i ich przepisów, w tym między innymi Ustawy o zarządzaniu eksportem i Ustawy o kontroli eksportu broni i nie przekazywać, drogą elektroniczną lub w inny sposób, jakichkolwiek Treści pochodzących z Witryny obcokrajowcowi lub do zagranicznego miejsca docelowego z naruszeniem tych przepisów.

Niepowodzenie EmpireStores.Co w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie Warunków za nieważne, strony zgadzają się jednak, że sąd powinien dołożyć starań, aby nadać moc intencjom stron odzwierciedlonym w postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają -rce i efekt. NIEZALEŻNIE OD STATUTU LUB PRAWA SPRZECZNEGO, JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB PRZYCZYNY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB WARUNKÓW MUSZĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA LUB PRZYCZYNY DZIAŁANIA ZAWODOWEGO LUB ZWIĄZANEGO Z ZAKRESEM . Tytuły sekcji w Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają skutków prawnych ani umownych.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia związanego z korzystaniem z Witryny i mają pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi lub równoczesnymi, sprzecznymi lub dodatkowymi komunikatami.

AllegroKLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO NASZYCH OFERT NA ALLEGRO.PL